پمپهای جانبی CT

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-ct/

پمپ­های سانتریفیوژ تک و دو پروانه NMD , NM

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-%D8%AA%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-nmd-nm/

پمپ­های سانتریفیوژ MXH

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-mxh/

پمپ­های طبقاتی MXP

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-mxp/

پمپ­های طبقاتی MGP

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-mgp/

پمپ­های عمودی و طبقاتی کوپل مستقیم MXSU

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-mxsu/

دستگاه کنترل دور متغییر با مبدل فرکانس EASYMAT

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B3-e/

پمپ­های خطی NR4 , NR

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-nr4-nr/

پمپ­های عمودی و طبقاتی کوپل مستقیم MXV-B

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-mxv-b/

پمپ­های  لجن کش CQG

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-cqg/

پمپ­های طبقاتی و خطی عمودی MXV

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-mxv/

پمپ­های جکوزی SPA

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C-spa/

پمپ­های خود هوا گیر استخری MPC

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C-mpc/

پمپ­های خود هوا گیر سانتریفیوژ با پروانه باز A

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7/

پمپ­های خود هوا گیر CA

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-ca/

پمپ­های خود هوا گیر NGL

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-ngl/

پمپ­های خود هوا گیر NGX

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-ngx/

جت پمپ­های خود هوا گیر NG

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%AC%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-ng/

پمپ­های طبقاتی و خود هواگیر MXA

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-mxa/

پمپ­های لجن کش GM10

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gm10/

پمپ­های لجن کش استنلس استیل GXV2 , GXR

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-gxv2-gxr/

پمپ­های لجن کش GQR

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gqr/

پمپ­های لجن کش GX40

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gx40/

پمپ­های لجن کش GQV , GQS

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gqv-gqs/

پمپ­های لجن کش GM50

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gm50/

پمپ­های لجن کش GM

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gm/

پمپ­های کف کش MXS

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-mxs/

پمپ­های سیر کوله خطی سه سرعته NC3 , NC

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%D9%87-nc3-nc/

پمپ­های کوپل مستقیم افقی با اتصال فلنجی NMS , NM

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC/

پمپ­های سانتریفیوژ کوپل مستقیم NMS4 , NM4

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-nms4-nm4/

پمپ­های جانبی TP , T 

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-tp-t/

پمپ­های دنده ای IR , I

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-ir-i/

پمپ­های سانتریفیوژ N4 , N

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-n4-n/

پمپ های سانتریفیوژ با پروانه باز C

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-c/

پمپ­های شناور برای چاه­های ” 4 و “6 SD

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-4-%D9%88-6-sd/

پمپ­های شناور برای چاه­های “6 SDX

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-6-sdx/

سیستم­های تأمین فشار BS

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-bs/

دستگاه کنترل پمپ IDROMAT

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%85%D9%BE-idromat/

بوستر پمپ FLOW SYSTEM

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-flow-system/

دستگاه های تصفیه آب با فیلتر سرامیکی

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A-luise/

کلید فشار Square D

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-square-d/

منابع تحت فشار Imera

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-imera/

پمپ های کفکش 5 اینچ مدل FROG

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%81%D9%83%D8%B4-5-%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86-pm-frog/

الکتروپمپ های چدنی RP

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-rp/

پمپ استنلس استیل (R.P.S.S)

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84-r-p-s-s/

پمپ های گریز از مرکز ETA

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-eta/

پمپ WKLV

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-wkl-v/

پمپ WKL

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-wkl/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست