پمپهای جانبی CT

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-ct/

پمپ­های سانتریفیوژ تک و دو پروانه NMD , NM

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-%D8%AA%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-nmd-nm/

پمپ­های سانتریفیوژ MXH

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-mxh/

پمپ­های طبقاتی MXP

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-mxp/

پمپ­های طبقاتی MGP

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-mgp/

پمپ­های عمودی و طبقاتی کوپل مستقیم MXSU

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-mxsu/

دستگاه کنترل دور متغییر با مبدل فرکانس EASYMAT

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B3-e/

پمپ­های خطی NR4 , NR

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-nr4-nr/

پمپ­های عمودی و طبقاتی کوپل مستقیم MXV-B

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-mxv-b/

پمپ­های  لجن کش CQG

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-cqg/

پمپ­های طبقاتی و خطی عمودی MXV

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-mxv/

پمپ­های جکوزی SPA

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C-spa/

پمپ­های خود هوا گیر استخری MPC

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C-mpc/

پمپ­های خود هوا گیر سانتریفیوژ با پروانه باز A

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7/

پمپ­های خود هوا گیر CA

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-ca/

پمپ­های خود هوا گیر NGL

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-ngl/

پمپ­های خود هوا گیر NGX

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-ngx/

جت پمپ­های خود هوا گیر NG

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%AC%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-ng/

پمپ­های طبقاتی و خود هواگیر MXA

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-mxa/

پمپ­های لجن کش GM10

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gm10/

پمپ­های لجن کش استنلس استیل GXV2 , GXR

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-gxv2-gxr/

پمپ­های لجن کش GQR

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gqr/

پمپ­های لجن کش GX40

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gx40/

پمپ­های لجن کش GQV , GQS

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gqv-gqs/

پمپ­های لجن کش GM50

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gm50/

پمپ­های لجن کش GM

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-gm/

پمپ­های کف کش MXS

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-mxs/

پمپ­های سیر کوله خطی سه سرعته NC3 , NC

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%D9%87-nc3-nc/

پمپ­های کوپل مستقیم افقی با اتصال فلنجی NMS , NM

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC/

پمپ­های سانتریفیوژ کوپل مستقیم NMS4 , NM4

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-nms4-nm4/

پمپ­های جانبی TP , T 

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-tp-t/

پمپ­های دنده ای IR , I

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-ir-i/

پمپ­های سانتریفیوژ N4 , N

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-n4-n/

پمپ های سانتریفیوژ با پروانه باز C

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-c/

پمپ­های شناور برای چاه­های ” 4 و “6 SD

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-4-%D9%88-6-sd/

پمپ­های شناور برای چاه­های “6 SDX

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-6-sdx/

سیستم­های تأمین فشار BS

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-bs/

دستگاه کنترل پمپ IDROMAT

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%85%D9%BE-idromat/

بوستر پمپ FLOW SYSTEM

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-flow-system/

دستگاه های تصفیه آب با فیلتر سرامیکی

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A-luise/

کلید فشار Square D

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-square-d/

منابع تحت فشار Imera

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-imera/

پمپ های کفکش 5 اینچ مدل FROG

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%81%D9%83%D8%B4-5-%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86-pm-frog/

الکتروپمپ های چدنی RP

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-rp/

پمپ استنلس استیل (R.P.S.S)

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84-r-p-s-s/

پمپ های گریز از مرکز ETA

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-eta/

پمپ WKLV

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-wkl-v/

پمپ WKL

https://rayanpump.ir/new/portfolio/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-wkl/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.

فهرست